دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- برگزارکنندگان
برگزار کنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
Main Building of Kharazmi University.png

                                                
                                                    دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
                                                   دانشگاه خوارزمی

                                                     

نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.61.17.fa
برگشت به اصل مطلب