دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/7 | 

دکتر محمدعلی سبحان­ اللهی ( ریاست  دانشگاه خوارزمی )
دکتر محمدحسین مشهدی ­زاده اردکانی ( سرپرست پژوهش و فناوری دانشگاه )
دکتر جعفر کیوانی قمصری ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
دکتر عزیزالله تاجیک اسمعیلی( معاون اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه)
دکتر شهنام جواددی ( ریاست دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر)
دکتر اسمعیل بابلیان ( دبیر کنفرانس)
دکتر رضا عرفی ( دبیر  علمی کنفرانس)


 
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب