دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- محورهای تخصصی
محور های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 

محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می‌باشد:

  • نظریه هندسی و ترکیبیاتی گروه
  • نظریه گروههای متناهی و نمایشهای آنها
  • نظریه گروههای نامتناهی
  • مسایل الگوریتمی در گروهها و زبانهای صوری
  • هندسه جبری روی گروهها
  • جبر لی و روش حلقه های لی
  • نظریه مدل گروهها
  • تعمیم ها
  • کاربردها در سایر شاخه های علوم و فناوری (گروههای کریستال، رمزنگاری بر مبنای نظریه گروه، گروههای کوانتومی، محاسبات کوانتومی)
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.53.16.fa
برگشت به اصل مطلب